Skip to content

Veiklos vertinimo rezultatai

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2016 m.

       2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai, atsižvelgę į mokyklos tikslus ir uždavinius, iškilusias problemas, mokymosi ir standartizuotų testų rezultatus,  atliko  tyrimus. Tirtos temos „Mokymosi patirtys“, „Mokymasis“. Naudotasi IQES online Lietuva instrumentais, klausimynais. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose: mokytojai – apklausoje M09, tėvai – T03, mokiniai – Mk10. Rodikliai įvertinti 3 lygiu.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2016 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2015 m.

        2015 m. buvo tirti srities „Ugdymas ir mokymasis“ temos „Bendrasis ugdymo organizavimas“, „Mokymo kokybė“, „Mokymosi kokybės“, „Tėvų pedagoginis švietimas“ ir jų rodikliai. Rodikliai įvertinti 3 lygiu. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose,  supažindinti su audito išvadomis, naujovėmis. Veiklą koordinavo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2015

 Mokyklos veiklos kokybė įsivertinimo analizė 2014 m. Mokyklos kultūra

  2014 m. tirtos ir analizuotos srities „Mokyklos kultūra“ temos: „Etosas“ (1.1.1 – 1.1.6), „Pažangos siekiai“ (1.2.1-1.2.3), „Tvarka“ (1.3.1- 1.3.3).

Atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, buvo naudojami IQESonline Lietuva instrumentai. Į įsivertinimo procesą įtraukti mokyklos bendruomenės nariai. Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Gauti duomenys aptarti direkcijos, mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžiuose, panaudoti planuojant mokyklos veiklą, numatant mokyklos uždavinius.

Nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės. Aukščiausios vertės – 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3. Žemiausios vertės: 1.1.1, 1.1.6.

   Mokytojų apklausos duomenys (dalyvių skaičius – 32):

Mokytojai teigiamai įvertino mokyklos aplinką, etosą. Apklausos duomenys rodo, kad pedagogai jaučiasi esą bendruomenės dalis, jiems patinka darbas, mokyklos renginiai, ypač džiaugiamasi mokinių sportiniais pasiekimais. 97 % apklaustųjų teigia, kad mokyklos aplinka yra saugi. 86 % mokytojų diskutuoja, teikia pasiūlymus dėl mokyklos tradicijų, 83 % į švenčių ir renginių organizavimą patys noriai įsitraukia. 88 % teigia, kad mokinių tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. 90 % mokytojų džiaugiasi tarpusavio santykiais su mokiniais. Tačiau net 41 %  prastai vertina mokyklos tarptautinius ryšius. 29 % pageidautų, kad mokiniai labiau laikytųsi mokinio taisyklių.

Mokinių tėvų apklausos duomenys:

Apklausoje dalyvavę mokinių tėvai džiaugėsi mokyklos etosu. 93% apklaustųjų patinka mokyklos renginiai, tačiau 24% prisipažino, kad patys  nepadeda organizuoti renginių, tačiau jais domisi ir mielai juose dalyvauja. 81% mano, kad mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi. 82%  labai gerai vertina rūpinimąsi mokiniais. 88 % teigia, kad jų vaikams labai patinka mokytis būtent šitoje mokykloje. Tėvų manymu, pedagogai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais, mokykloje tėvai yra laukiami.Vis dėlto 17 % apklaustų tėvų mano, kad jų vaikai ne visada rimtai žiūri į mokymąsi, tačiau visi jie tiki, kad jų vaikas padarys pažangą.

Mokinių apklausos duomenys (apklausta 112 mokinių):

Aukščiausia verte įvertinti klausimai apie mokyklos mokinių pasiekimus. 81% mokinių teigia, kad mokykla yra gera, 71 %  mano, kad mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai. 77 % didžiuojasi mokyklos simbolika. Dauguma mokinių (80 %) sakosi, kad dalyvauja mokyklos šventėse ir renginiuose, 54 % noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą, 79 % yra patenkinti, kad mokosi būtent šitoje mokykloje, nes mokytojai padeda siekti pažangos, pasako, ko iš mokinių tikimasi. Mokytojai išklauso mokinių nuomonės, nurodo tikslus. Vis dėlto dalis apklaustųjų mano, kad ne visada laikomasi bendrų susitarimų. Mokiniai drausmingai turi elgtis net tada, kai jų nemato mokytojai.

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė apibendrino gautus rezultatus. Pasidžiaugta, kad mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonės analizuojamais klausimais sutampa, numatytos tobulintinos veiklos sritys. Tirti rodikliai įvertinti 3 lygiu.

                2013 metais atliktas  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (giluminis auditas). Atsižvelgus į iškilusias problemas, išorinio audito patikrinimo rezultatus 2012 metais, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės lūkesčius, buvo tirti  sričių „Ugdymas ir mokymasis“, „Pagalba mokiniui“šie rodikliai :

1. Mokymo nuostatos ir būdai (mokinių aktyvumą palaikančios ugdomosios veiklos formos pamokose) – 2.3.1.

2.. Mokymosi veiklos diferencijavimas. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas  - 2.5.2, 4.3.1.

3. Vertinimas ugdant -2.6.

4. Išmokimo stebėjimas ir asmeninės mokinių pažangos matavimas pamokose -2.3.4, 3.1.1.  

Plačiau Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2013 m.

2012 metais atliktas  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (giluminis bei platusis auditas). Atsižvelgus į iškilusias problemas, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės lūkesčius, buvo tirtos šios sritys: „Pagalba mokiniui“ („Rūpinimasis mokiniais“ – 4.1.1, 4.1.2, „Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas“ – 4.3.1, 4.3.2), „Mokyklos strateginis valdymas“ („Vadovavimo stilius“ – 5.3.1, 5.3.2). Plačiau: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012

2012 metais atliktas išorinis mokyklos veiklos kokybės vertinimas.

Išorinio audito patikrinimo rezultatai 2012 m.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji veiklos aspektai

1. Mokymuisi palankaus mikroklimato kūrimas.

2. Estetiška ir jauki mokyklos aplinka.

3. Integruotos pamokos, projektai ir renginiai.

4. Neformaliojo švietimo organizavimas.

5. Mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose, projektinėje veikloje.

6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.

7. Socialinės pagalbos teikimas.

8. Įsivertinimo proceso organizavimas.

9. Demokratiškas mokyklos valdymas.

10. Personalo komplektavimas.

Tobulintini veiklos aspektai

1. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai.

2. Mokinių aktyvumą palaikančios ugdomosios veiklos formos pamokose.

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas.

4. Vertinimas ugdant.

5. Išmokimo stebėjimas ir asmeninės mokinių pažangos matavimas pamokose.

    2010/2011 m. m.daug dėmesio skirta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. Atsižvelgus į iškilusias problemas, analizuotos temos: 1.1. „Etosas“, 1.3 „Tvarka“ (sritis „Mokyklos kultūra“), 2.4. „Mokymosi kokybė“, 2.5. „Mokymo ir mokymosi diferencijavimas“ (sritis „Ugdymas ir mokymasis“). Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą atliko už šią veiklą atsakinga darbo grupė. Daugiau:  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2011